Mijn dossier

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0493-599131

Algemene voorwaarden 'Vooruit Persoonlijke Bewindvoering'

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Definities

 • Organisatie: Vooruit Bewind BV, ingeschreven bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Noord-Brabant onder nummer: 70334900 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A. Spierings en Mevrouw M.W.A. van Kessel.
 • Client: Natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met de organisatie.
 • Budgetbeheer: Het geheel van activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de cliënt en het met machtiging ten name van cliënt verrichten van betalingen voor zijn rekening, volgens het overeenkomstig vastgestelde budgetplan. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Deze werkzaamheden vinden plaats op het kantoor van de budgetbeheerder.
 • Budgetplan: Het in overleg met cliënt opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betalingen van vaste lasten en variabele lasten plaats vinden en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichten worden gedaan.
 • Inkomen: Inkomsten uit hoofde van arbeidsverhoudingen, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.
 • Bescheiden: Alle door cliënt aan de organisatie beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door de organisatie vervaardigde zaken, waaronder stukken en gegevensdragers.
 • Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door representatieve organisatie (hierna genoemd AV).

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

 • Deze AV zijn van toepassing op alle door de organisatie aangeboden diensten, met uitzondering van het door de rechtbank uitgesproken beschermingsbewind.
 • Op van deze AV afwijkende bedingen kan de cliënt slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de organisatie zijn aanvaard.
 • Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.
 • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of nietig mochten worden, blijven de overige bepalingen van de AV volledig van toepassing. De organisatie en cliënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige; c.q., vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij worden zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
 • Vooruit Bewind BV is bevoegd deze AV te wijzigen.

 

Artikel 3  Totstandkoming van de overeenkomst

3.1          De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de overeenkomst is ondertekend door cliënt en een vertegenwoordiger van de organisatie.

3.2          De duur van de overeenkomst is in eerste instantie vastgelegd in de overeenkomst. Deze zal altijd stilzwijgend verlengd worden. Na de verlenging kan de overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de opzegging heeft plaats gevonden.

 

Artikel 4  Verplichting Organisatie

4.1          De representatieve organisatie neemt bij uitvoering van de werkzaamheden een inspanningsverplichting op zich en zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en conform eisen van goed vakmanschap.

4.2          Representatieve organisatie zal alle werkzaamheden uitvoeren in het financiële belang van cliënt.

4.4          De organisatie geeft cliënt te allen tijde inzage in zijn gegevens.

4.5          Bij (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst wordt het eventuele saldo op de beheerrekening door representatieve organisatie ter beschikking gesteld aan cliënt. Tenzij er sprake is van een overeenkomst tot schuldregeling.

4.5          De bereikbaarheid van Vooruit Persoonlijke Bewindvoering is als volgt geregeld;

Telefonisch bereikbaar op 0493-599131, van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.30uur.

Buiten deze tijden kan een e-mail worden verzonden naar hulp@vooruitbewind.nl.

De organisatie zal haar uiterste best doen om verzoeken van cliënt binnen twee werkdagen te beantwoorden.

 

Artikel 5  Verplichtingen cliënt

 • Bij aanmelding bij Vooruit Persoonlijke Bewindvoering geeft cliënt alle noodzakelijke informatie aan de organisatie. De cliënt zal steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 • De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de organisatie verstrekte gegevens, informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De organisatie is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het niet juist vertrekken van de gegevens en bescheiden, door de cliënt.
 • Cliënt meldt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de organisatie.
 • Cliënt verplicht zich jegens representatieve organisatie om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan, tenzij cliënt hierover overleg heeft gepleegd met de organisatie en de organisatie hierin schriftelijk toestemming verleend.
 • Cliënt dient bij Budgetbeheer ervoor te zorgen dat alle inkomsten worden overgemaakt op de beheerrekening en licht de representatieve organisatie in over de aard en herkomst van het vermogen.

 

Artikel 6  Geheimhouding

6.1          Representatieve organisatie is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan organisatie verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (financiële) informatie. Tevens betreft dit alle door de organisatie aan cliënt verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien. De budgetbeheerder behoudt zich jegens geëigende erkende instanties die als opdrachtgever optreden.

 

Artikel 7  Beëindiging overeenkomst

 • De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd
 1. door overlijden van een der partijen;
 2. door onjuiste dan wel onvolledige opgave door cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situaties;
 3. door het niet of niet behoorlijk nakomen door de cliënt van een verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met deze overeenkomst tot beheer;
 4. door een rechterlijke uitspraak tot toepassing van de Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van de Faillissementswet op de cliënt;
 5. door faillissement van de cliënt;
 6. door onder bewind- of curatelestelling van de cliënt;
 7. door verhuizing van de cliënt naar het buitenland, dan wel doordat de rekeninghouder Nederland feitelijk heeft verlaten;
 8. door verhuizing van cliënt naar een andere plaats buiten het werkgebied van de beheerder, tenzij de betaling wordt gegarandeerd;
 9. indien de cliënt zich misdraagt;
 10. indien de financiering van het budgetbeheer niet langer is gewaarborgd;
 11. indien voortzetting van het beheer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de beheerder kan worden gevergd.

7.2          De beëindiging als bedoeld in lid 1 dient schriftelijk plaats te vinden.

7.3          Indien de overeenkomst tot beheer (tussentijds) wordt beëindigd, wordt het saldo ter beschikking gesteld aan de cliënt, tenzij er sprake is van een overeenkomst tot schuldregeling. De ten behoeve van de schuldeisers gereserveerde gelden worden na aftrek van de nog openstaande kosten voor beheer c.q. uitstaande facturen van derden die ingehuurd zijn in overeenstemming met de overeenkomst tot schuldregeling verdeeld.

Artikel 8 Honorarium en betaling

 • Alle overeengekomen tarieven zijn bindend. Client ontvangt bij aanvang van de overeenkomst een geldende tarievenlijst.
 • De tarieven worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld, hiervan worden cliënten schriftelijk in kennis gesteld.
 • Alle betalingen voor Budgetbeheer worden in de loop van de maand van de rekening geïncasseerd. Voor overige betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening.
 • Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, of het saldo op de beheerrekening niet toereikend is, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens verzuim van de cliënt bedragen elke keer € 15.-, welke ten laste van cliënt komen. Deze kosten betreffend de dekking van de administratieve gevolgen van de organisatie. Tevens worden alle facturen van cliënt aan de organisatie, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, direct opeisbaar.
 • De organisatie is bevoegd de vordering volgens de Wet Incassokosten uit handen te geven. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die de organisatie maakt als gevolg van niet nakoming van cliënt zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de cliënt.
 • Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.

 

Artikel 9 Geschillen

9.1          Op alle geschillen tussen de organisatie en cliënt, ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is de klachtenregeling van ‘Vooruit Persoonlijke Bewindvoering’ van toepassing welke deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden.

9.2          Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 10  Aansprakelijkheid

 • Voor alle schade van de cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de organisatie in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 • Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 • Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken van cliënt, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door representatieve organisatie, is deze nimmer aansprakelijk.
 • Representatieve organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting als bedoeld is artikel 9 of 14 lid 1. Voorts is artikel 16 in een dergelijk geval van toepassing.
 • De organisatie heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken.
 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de cliënt.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer de verzending geschiedt door of namens cliënt, de organisatie of derden.

 

Artikel 11  Vrijwaring

11.1         De cliënt vrijwaart representatieve organisatie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11.2         Indien cliënt aan de organisatie informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vertrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 12  Risico-overgang

 • Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze aan cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van cliënt of van een door cliënt aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 13  Overmacht

13.1        Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop representatieve organisatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor organisatie niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de organisatie worden daaronder begrepen.

13.3         Representatieve organisatie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intredend nadat de organisatie zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4         Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5         Voor zover representatieve organisatie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de organisatie gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 14  Vervaltermijn

14.1         Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt, uit welke hoofde ook, ten opzichte van organisatie i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door de organisatie in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 15  Toepasselijk recht

15.1        Op alle overeenkomsten tussen representatieve organisatie en cliënt, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 16  Wijzigingen

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en gepubliceerd op bewindvoerder-gemert-bakel.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde/gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
Vooruit Persoonlijke Bewindvoering werkt samen met Adadie's Administratieve diensten. Website door Bulb online
Contact met ons